Intecracy Group Intecracy Group Intecracy Intecracy

м.Київ, Новопечерський пров.,3,корп.2,

01042. Тел./ факс: +38 (044) 521-20-40
e-mail: info@dei.gov.ua

"Гаряча лінія": +38 (044) 521-20-38

Місія, функції, повноваження, завдання та напрями діяльності Держекоінспекції України

  

Місія та функції

Держекоінспекція України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Основними завданнями Держекоінспекції України є:

 •  внесення Міністрові пропозицій щодо формування державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
  охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

 • реалізація державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері
  охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;
  додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду; за екологічною та радіаційною безпекою (у тому числі у
  пунктах пропуску через державний кордон і в зоні діяльності митниць призначення та відправлення) під час імпорту, експорту та
  транзиту вантажів і транспортних засобів; біологічною і генетичною безпекою щодо біологічних об'єкті  природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів (ГМО) у відкритій системі; поводженням з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) і небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

 • інші завдання, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

Напрями діяльності

Держекоінспекція України відповідно до покладених завдань: 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та подає їх Міністрові для погодження і внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України; 

2) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням центральними  органами  виконавчої  влади  та  їх  територіальними 

органами,  місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування  в  частині  здійснення  делегованих їм повноважень органів   виконавчої   влади,   підприємствами,   установами    та організаціями  незалежно  від  форми  власності  і господарювання, громадянами України,  іноземцями та особами  без  громадянства,  а також юридичними особами - нерезидентами вимог:

а) законодавства про екологічну та радіаційну безпеку:

у процесі    проведення    наукових,    науково-дослідних   і дослідно-конструкторських  робіт,   впровадження   у   виробництво відкриттів,  винаходів,  використання нової техніки, устаткування, технологій і систем, що імпортуються на військових (у тому числі  іноземних  держав  у  місцях  їх базування  на  території  України) і оборонних об'єктах,  об'єктах органів   Міністерства   внутрішніх   справ   України,   Державної пенітенціарної   служби   України,   Служби   безпеки  України  та Адміністрації Державної прикордонної служби України  у  місцях  їх постійної  дислокації,  а  також  під  час передислокації військ і військової  техніки  з  використанням  автомобільних,  повітряних, залізничних   та   плавучих   транспортних   засобів,   проведення військових навчань, маневрів;

на пунктах  пропуску  через  державний  кордон   і   в   зоні діяльності  митниць  призначення  та відправлення під час імпорту,
експорту та транзиту вантажів і транспортних засобів;

під час  здійснення  діяльності,   пов'язаної   з   об'єктами підвищеної небезпеки;

під час  здійснення  операцій  із  металобрухтом,  проведення екологічного  контролю  експортних   партій   брухту   чорних   та
кольорових металів;

щодо додержання   вимог   висновків   державної   екологічної експертизи;

б) законодавства про використання та охорону земель щодо:

     консервації деградованих і малопродуктивних земель;
     збереження водно-болотних угідь;
     виконання екологічних  вимог  при  наданні  у   власність   і користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок;
     здійснення заходів   щодо   запобігання   забрудненню  земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;
     додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого   природоохоронного  призначення,  а  також  територій,  що підлягають особливій охороні;
     додержання екологічних нормативів з  питань  використання  та охорони земель;
     встановлення та використання водоохоронних зон і  прибережних захисних смуг, а також  щодо  додержання  режиму  використання  їх
територій;
     ведення будівельних,  днопоглиблювальних  робіт,  видобування піску  і  гравію,  прокладення  кабелів,  трубопроводів  та  інших
комунікацій на землях водного фонду;
     в) законодавства  про  охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів щодо:
     реалізації державних,  цільових, міждержавних та регіональних програм  з оздоровлення,  використання і охорони вод,  відтворення
водних ресурсів;
     наявності та дотримання умов виданих  дозволів,  установлених нормативів  гранично  допустимого  скидання  забруднюючих речовин, лімітів  забору  і  використання  води  та  скидання  забруднюючих речовин;
     права державної власності на води;
     дотримання правил ведення водокористувачами первинного обліку кількості вод,  що забираються із водних об'єктів і скидаються  до
них, та визначення якості води;
     дотримання встановленого  режиму  господарської  діяльності у зонах санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання,  водоохоронних зонах, прибережних захисних смугах, смугах відведення та берегових смугах водних шляхів;
     здійснення водокористувачами    заходів    із     запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами,
що відводяться з їх території;
     виконання заходів з економного використання водних ресурсів;
     використання вод (водних об'єктів)  відповідно  до  цілей  та умов їх надання;
     здійснення погоджених  у встановленому порядку технологічних, лісомеліоративних,  гідротехнічних та інших заходів  щодо  охорони
вод  від  вичерпання,  поліпшення  їх  стану,  а  також припинення скидання забруднених  зворотних  вод  (стічні,  шахтні,  кар'єрні,
дренажні води), баластних та лляльних вод; 

  здійснення робіт, пов'язаних із ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води; 

     дотримання екологічних   вимог    під    час    проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію
підприємств, споруд, інших об'єктів;
     виконання заходів,  пов'язаних із попередженням шкідливої дії води і ліквідацією її наслідків;
     дотримання регламентів   скидання   промислових   забруднених стічних чи шахтних,  кар'єрних,  рудникових вод  з  накопичувачів,
норм   і   правил  експлуатації  технологічних  водойм  (ставки  - охолоджувачі  теплових  і  атомних  станцій,   рибоводні   ставки,
ставки-відстійники та інші);
     якості та  кількості скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин;
     використання, відтворення і охорони  морського  середовища  і природних ресурсів внутрішніх морських вод,  територіального моря,
виключної (морської) економічної зони України та  континентального шельфу України, додержання норм екологічної безпеки;
     проведення навантажувально-розвантажувальних    операцій    у портах, портових пунктах та на рейдах;
     дотримання суднами,  кораблями та іншими  плавучими  засобами міжнародних   конвенцій   про  запобігання  забрудненню  морського середовища;
     обсягів використання   водних   ресурсів,   їх    обліку    й достовірності звітних даних про обсяги використаної води;

     г) законодавства про охорону атмосферного повітря щодо:
     виконання запланованих   і   затверджених  загальнодержавних, галузевих або регіональних природоохоронних програм;
     наявності та  додержання  дозволів  на  викиди   забруднюючих речовин;
     забезпечення безперебійної  ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд,  устаткування та  апаратури  для  очищення
викидів   і   зменшення  рівнів  впливу  фізичних  та  біологічних факторів;
     додержання нормативів у галузі охорони атмосферного повітря;
     додержання екологічних  показників  нафтопродуктів   (бензину автомобільного  та  дизельного  палива),  які  реалізуються шляхом
оптової та роздрібної торгівлі суб'єктами господарювання;
     порядку здійснення діяльності,  спрямованої на  штучні  зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях;
     надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферного повітря,  визначення  видів  і  обсягів  забруднюючих
речовин, що викидаються в атмосферне повітря;
     д) законодавства   про   охорону,   захист,  використання  та відтворення лісів щодо:
     законності вирубки,  ушкодження дерев і чагарників,  знищення або  ушкодження  лісових культур,  сіянців або саджанців у лісових
розплідниках  і  на  плантаціях,  а  також  молодняку   природного походження й самосівів на площах, призначених під лісовідновлення;
     раціонального та    невиснажливого    використання    лісових ресурсів;
     добування, здійснення побічного  та  супутнього  спеціального лісокористування;
     виконання комплексу    необхідних    заходів    захисту   для забезпечення охорони лісів від пожеж,  незаконних рубок, шкідників і   хвороб,   пошкодження   внаслідок   антропогенного  та  іншого шкідливого  впливу,  застосування  пестицидів  і  агрохімікатів  у
лісовому господарстві й лісах; 

     використання полезахисних лісосмуг,  водоохоронних і захисних лісових насаджень; 

     заготовки деревини відповідно  до  затвердженого  лісосічного фонду, в тому числі розрахункової лісосіки;
     недопущення експлуатації     нових     і     реконструйованих підприємств,  цехів, агрегатів, транспортних шляхів, магістральних
трубопроводів,  комунальних  і  інших  об'єктів,  не  забезпечених обладнанням,  що запобігає шкідливому впливу на стан і відтворення
лісів;
     збереження корисної для лісу фауни;

     е) законодавства   щодо  охорони,  утримання  і  використання зелених насаджень;

     є) законодавства  про  використання,  охорону  і  відтворення рослинного світу;

     ж) законодавства  про  охорону,  раціональне  використання та відтворення тваринного світу щодо:
     використання об'єктів тваринного світу;
     регулювання чисельності диких тварин;
     використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення,  видів тварин, занесених до Червоної книги
України;
     охорони тваринного   світу   на   територіях   та    об'єктах природно-заповідного фонду України;
     охорони середовища перебування, шляхів міграції, переселення, акліматизації і схрещування диких тварин;
     ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу;
     захисту диких тварин від жорстокого поводження;
     дотримання права державної власності на тваринний світ;

     з) законодавства    щодо    дотримання    правил   створення, поповнення,  зберігання,   використання   та   державного   обліку
зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними;

     и) законодавства під час ведення мисливського господарства та полювання;

     і)  законодавства  про  збереження  об'єктів  рослинного   та тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої  книг  України,
формування, збереження й використання екологічної мережі;

     ї) законодавства про додержання режиму територій та  об'єктів природно-заповідного фонду;

     й) законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів щодо:
     зариблення, здійснення  контрольного  вилову,  акліматизації, рибництва, утримання і відтворення у неволі чи напіввільних умовах
з комерційною та іншими цілями;
     меліоративного вилову малоцінних і хижих видів риб, шкідливих водних організмів;
     достовірності звітних даних про обсяги використання рибних та інших водних живих ресурсів;
     охорони, використання, відтворення риби та інших водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України;
     дотримання міжнародних договорів України в галузі регулювання риболовства;
     штучного розведення,  вирощування риби,  інших  водних  живих ресурсів   та   їх  використання  в  спеціальних  товарних  рибних
господарствах;
     порядку та  умов  здійснення  промислового,   любительського, спортивного, наукового рибальства на водних об'єктах України;
     забезпечення рибозахисними обладнаннями водозабірних споруд;
    проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах  меліоративних  систем  та  вивчення   технічного   стану
рибозахисного обладнання; 

     к) законодавства  у  сфері  хімічних  джерел струму в частині забезпечення  екологічної  безпеки  виробництва  хімічних   джерел струму   та  утилізації  відпрацьованих  хімічних  джерел  струму, ведення обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних  джерел струму та передачі їх на утилізацію; 

     л) законодавства  щодо дотримання вимог реєстрації в суднових документах операцій зі шкідливими речовинами та сумішами;

     м) законодавства про поводження з відходами щодо:
     дотримання вимог виданих дозволів на  здійснення  операцій  у сфері поводження з відходами;
     дотримання вимог  виданих  лімітів на утворення та розміщення відходів;
     складання і ведення реєстру об'єктів  утворення  відходів  та реєстру місць видалення відходів;
     перевезення небезпечних   відходів   територією   України  та транскордонних перевезень відходів;
     збирання, перевезення,  зберігання,  оброблення,  утилізації, знешкодження, видалення, захоронення відходів;
     ведення первинного обліку кількості,  типу і складу відходів, що   утворюються,    збираються,    перевозяться,    зберігаються,
обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, подання відповідної статистичної  звітності  в  установленому  порядку  та паспортизації таких відходів;
     виконання вимог    нормативно-технічної    та   технологічної документації,  погодженої в установленому порядку, при виробництві
продукції   (крім   дослідних   зразків)   з   відходів  чи  з  їх використанням;
     недопущення змішування   та   захоронення    відходів,    для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія;
     дотримання правил і режиму експлуатації установок, виробництв з оброблення та утилізації відходів;
     дотримання правил зберігання,  транспортування, знешкодження, ліквідації,  захоронення  пестицидів  і  агрохімікатів,  токсичних
хімічних речовин, небезпечних речовин;
     додержання вимог  екологічної  безпеки  при  транспортуванні, зберіганні,   використанні,   знешкодженні  й  похованні  хімічних
засобів захисту рослин,  мінеральних добрив,  токсичних речовин  і відходів;
     своєчасності й  повноти виконання заходів щодо захисту земель від засмічення відходами;

     н) законодавства щодо наявності дозволів,  лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов;
     о) Конвенції  з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори ( 995_129 ) CITES у пунктах пропуску через державний
кордон  України  та  в  зоні  діяльності  митниць  призначення  та відправлення;

Повноваження

Держекоінспекція України для виконання покладених  на  неї
завдань має право:

     1) залучати  до  виконання  окремих робіт,  участі у вивченні окремих питань учених  і  фахівців  (за  їх  згодою),  працівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади;

     2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб; 

     3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи; 

     4) користуватися  відповідними  інформаційними  базами  даних державних органів,  державними,  в тому числі урядовими, системами зв'язку  і  комунікацій,  мережами  спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; 

     5) проводити  перевірки  з  питань,   що   належать   до   її компетенції, видавати за їх результатами обов'язкові для виконання приписи, розпорядження; 

     6) зупиняти транспортні (в  тому  числі  плавучі)  засоби  та проводити їх огляд, огляд знарядь добування об'єктів рослинного та тваринного світу (в тому числі водних живих ресурсів) в місцях  їх добування, зберігання, перероблення та реалізації; 

     7) оглядати  в  пунктах  пропуску через державний кордон,  на митницях  призначення  та  відправлення  всі  види   автомобільних транспортних  засобів  у  порядку,  визначеному законодавством,  з метою виявлення екологічно небезпечних і заборонених до  вивезення з України та ввезення в Україну вантажів; 

     8) перевіряти  документи  на  право спеціального використання природних  ресурсів  (дозволи,  ліцензії,  сертифікати,  висновки, рішення, ліміти, квоти, погодження, свідоцтва); 

     9) виконувати   відбір  проб  та  інструментально-лабораторні вимірювання показників складу і властивостей викидів  стаціонарних
та  пересувних  джерел забруднення атмосферного повітря,  грунтів, вод  лляльних,  баластних,  зворотних,  поверхневих  та  морських,
вимірювання  показників  складу  та  властивостей  підземних вод у пробах   із   спостережувальних   свердловин   на   об'єктах,   що
обстежуються, та вимірювання екологічних показників нафтопродуктів (бензину автомобільного та дизельного  палива),  які  реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі суб'єктами господарювання;

     10) здійснювати  відповідно  до законодавства фотографування, звукозапис,  кіно-  і  відеозйомку   як   допоміжний   засіб   для
запобігання та розкриття порушень вимог законодавства про охорону, використання та відтворення тваринного світу;

     11) вилучати  в  установленому  порядку   в   осіб   знаряддя добування  об'єктів  тваринного  світу  (в тому числі водних живих
ресурсів),  транспортні (в тому числі плавучі) засоби,  обладнання та предмети, що є знаряддям добування об'єктів тваринного світу (в
тому числі  водних  живих  ресурсів),  незаконно  добуті  природні ресурси  і  продукцію,  що  з  них  вироблена,  а також відповідні
документи (ліцензії, дозволи тощо);

     12) розраховувати   розмір   збитків,   заподіяних    державі внаслідок    порушення    природоохоронного    законодавства,   та
пред'являти претензії;

     13) викликати  громадян  для  одержання  усних  та  письмових пояснень  у  зв'язку  з  порушенням  ними  вимог законодавства про
охорону, використання та відтворення тваринного світу;

     14) доставляти   осіб,   які    вчинили    порушення    вимог законодавства про охорону,  використання та відтворення тваринного
світу,  до органів внутрішніх справ, Державної прикордонної служби України або виконавчих органів місцевих рад,  якщо особу порушника
неможливо встановити на місці вчинення правопорушення;

     15) приймати рішення про обмеження чи  зупинення  (тимчасово) діяльності підприємств і об'єктів незалежно від їх підпорядкування
та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства  про  охорону  навколишнього  природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів,  з перевищенням нормативів   гранично   допустимих   викидів  впливу  фізичних  та біологічних факторів і лімітів  скидів  забруднюючих  речовин,  за винятком  суб'єктів  підприємницької  діяльності (інвесторів),  що провадять свою діяльність відповідно до  законодавства  про  угоди щодо розподілу продукції;

     16) опломбовувати    приміщення,    устаткування,   апаратуру підприємств,  установ, організацій та об'єктів, стосовно яких було
прийняте   в   установленому  порядку  рішення  про  обмеження  чи тимчасове зупинення їх діяльності;

     17) приймати рішення про відновлення діяльності  підприємств, установ і організацій та експлуатацію об'єктів, стосовно яких було
прийняте  в  установленому  порядку  рішення  про   обмеження   чи тимчасове  зупинення їх діяльності,  після усунення всіх виявлених
порушень;

     18) вживати  в  установленому  порядку   заходів   досудового врегулювання спорів, виступати позивачем та відповідачем у судах; 

     19) передавати до прокуратури, органів досудового слідства та органів дізнання матеріали про діяння,  в яких  вбачаються  ознаки злочину; 

     20) використовувати    за    погодженням   із   Міністерством внутрішніх справ України спеціальні транспортні засоби,  які мають кольорографічне забарвлення та напис з емблемою; 

     21) виконувати в установленому порядку арбітражні вимірювання концентрацій забруднюючих речовин у контрольних пробах.

Інші Ресурси

актуальна інформація

prioritetyurjad

conzepziya

  
corrupcia

Інформаційний партнер

ЕП 300х60 1

Про ДЕІ

Діяльність

Нормативна база

Законотворчість

Зв'язки з громадськістю

Публічна інформація

Intecracy Group